Mi a különbség a 0% alapú ÁFA kulcsok között?

Figyelem! Az alábbi leírások nem minősülnek szakmai útmutatásnak és nem helyettesítik a szakember, könyvelő vagy adótanácsadó felkeresését, tanácsadását.

0% - TAM - Tárgyi adómentes

A Tárgyi adómentes az “Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel” (áfa tv. 85. §), vagy “Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel” (áfa tv. 86. §) jelentéssel bír.

0% - AAM - Alanyi adómentes

188. § (1) Alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege
a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen,
b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen
nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott felső értékhatárt.

(2) Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: (2019. január 1-jével) 12 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeg.

0% - ÁKK - ÁFA körön kívüli

A hozzáadott értékadó szabályai szerint nem ügylet - másik országban sem kell adózni utána. Számlázni nem kell, ha mégis számlázzuk, akkor áfa körön kívüli utalás kell.

0% - FOA - Fordított adózás - A termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett.

A fordított ÁFA alkalmazását részletesen az ÁFA törvény 142.§ írja le.

Az ÁFA törvény alapvetően a következőt határozza meg:

  • A szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.

Az ÁFA törvény továbbá bővebben tartalmazza a fordított adózás alá tartozó termékek listáját.

0% - KBA - Adómentes közösségen belüli termékértékesítés

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 89. § alapján mentes az adó alóli olyan termék értékesítése, amelyet igazoltan belföldön kívülre, de a Közösség területére fuvaroznak, függetlenül attól, hogy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy más végzi egy eltérő Közösségi tagállamban nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett adóalany részére. Közösségen belüli értékesítés esetén az általános forgalmi adó törvény nem ír elő a termék értékesítése és a termék kiszállítása közötti időtartamra határidőt.  Amennyiben a termék értékesítését követően a terméken nem végeznek vállalkozási tevékenységet, a terméket nem hasznosítják semmilyen formában sem – például megmunkálás, átalakítás vagy bérbeadás útján – és a termék kiszállítását igazoló CMR fuvarokmányt a fuvar teljesítését követően eljuttatják a céghez, abban az esetben megvalósulhat a közösségen belüli adómentes értékesítés.

0% - EAM - Adómentes termékexport harmadik országba

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 11. § (1) bekezdése értelmében termékexport az a termékértékesítés, amelynek közvetlen következményeként a terméket legkésőbb a teljesítés hónapját követő harmadik hónap utolsó napjáig a vámhatóság – végleges rendeltetéssel – harmadik ország területére kilépteti. Az Áfa-törvény 29. § a) pontja értelmében a termékexport adómentes.

0% - NAM - Adómentesség egyéb nemzetközi ügyletekhez

0% - THK - Területi hatályon kívül

Nem tartozik a magyar áfatörvény hatálya alá,területileg nem belföldön teljesített - egy másik országnak van adóztatási joga.

0% - K.AFA - Különbözeti ÁFA

Ha az adóalany viszonteladóként terméket értékesít, akkor arra az ügyletre nem számít fel áfát. Ekkor az adó alapja a viszonteladói árrésre jutó áfa, tehát az adó bevallása és megfizetése a viszonteladói árrés alapján történik.

Egy példán személtetve, tegyük fel, hogy a haszonkulcs 10 000Ft, az áfa 27%-os, akkor 10 000/127 (adóalap)*27(adó)=2120,6 a fizetendő.

A szabályosság érdekében, a következő feltételek kell, hogy teljesüljenek:

a) A terméket a Közösség területéről (belföldről is) a következők egyike értékesíti számunkra:

- nem adóalany személy
-olyan adóalany, akinek (amelynek) termékértékesítése a 87. § szerint mentes az adó alól;
- alanyi adómentes adóalany, vagy olyan jellegű adóalany, amelyre a Közösség nyilvántartásbavétele helye szerinti tagállamának azon joga vonatkozik, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 282–292. cikkeinek, feltéve, hogy termékértékesítésének tárgya tárgyi eszköz;
- másik viszonteladó vagy olyan adóalany, akinek (amelynek) termékértékesítésére ilyen minőségében az érintett közösségi tagállamnak azon joga vonatkozik, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 312–325. cikkeinek.

b) Az érintett termékek köre

- használt ingóság
- műalkotás
- gyűjteménydarab
- régiség