Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató

Név:InnVoice Ügyviteli Szoftver Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft.)
Székhely:9700 Szombathely, Olimpia u. 20.
Képviselő neve:Horváth Szabolcs ügyvezető
Cégjegyzékszám:18-09-105743
Adószám:13172167-2-18
Számlavezető pénzintézet:Raiffeisen Bank
Pénzforgalmi jelzőszám:12094507-01747843-00100001
IBAN: HU19120945070174784300100001
SWIFT: UBRTHUHB
E-mail:hello@innvoice.hu

2. A Honlapon folytatott tevékenység

A Honlap célja számlázási szolgáltatás nyújtása, melynek keretében a felhasználók a jogszabályoknak megfelelő számlát állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatottan vagy elektronikus alapon.


3. Általános Felhasználási feltételek

3.1. Igénybevétel feltételei

3.1.1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek.

3.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

3.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

3.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélés-szerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

3.2. Felelősség

3.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.2. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

3.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

3.2.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3.2.7. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.3. Szerzői jogok

3.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

3.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.4. Egyéb rendelkezések

3.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

3.4.2. Felhasználó a számlázási szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

4. A szolgáltató számlázási szolgáltatása
4.1. Általános rendelkezések

4.1.1. Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a Honlapon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.

4.1.2. Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Honlapon elérhető számlázóprogram (a továbbiakban: Számlázóprogram) funkcióinak igénybevételére, a számlák, és a Felhasználó által megadott adatok elektronikus tárolására, azok előhívására, elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvány beszerzésére vonatkozó tanácsadás, segítségnyújtás igénybevételére biztosít lehetőséget Felhasználó számára. A Számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.

4.1.3. Szolgáltató vállalja, hogy a kibocsátott elektronikus számlához (a továbbiakban: e-számla) csatolja az állami adóhatóság által közzétett közleményben megadott formátumú e-számla adatokat.

4.1.4. Szolgáltató a Számlázóprogram azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybe vett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

4.1.5. Szolgáltató a számlázási szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok keretében 1 (egy), 3 (három), illetve 12 (tizenkettő) hónapos határozott időtartamra, egyedi megoldások igénybevétele esetén pedig a Felek által egyedileg megtárgyalt határozott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát megelőzően 10 (tíz) és 2 (kettő) nappal, illetve a lejárat napjakor, a Felhasználót a Szolgáltató elektronikus levél formájában értesíti a lejárat tényéről, ekkor a Felhasználó választhat, hogy további 1 (egy), 3 (három), vagy 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbítja a lejáró előfizetését. Amennyiben Felhasználó a szerződés meghosszabbítását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbítását) megelőzően írásban a hello@innvoice.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel jelezni. A jelzés befogadását követően a Felhasználó írásban kérhet betekintést korábbi előfizetői fiókjába, adatmentés céljából.

4.1.6. A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató a mindenkori weboldalon meghirdetett időszakra, de legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja.

4.1.7. Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető szolgáltatás ÁFA mértékét is feltüntető havi, valamint határozott időtartamra vonatkozó árát, az egyes Szolgáltatáscsomagokra lebontottan, a Honlap „Árak és csomagok” link alatt elérhető lapján tünteti fel. 

4.1.8. Szolgáltató vállalja, hogy a számlázási szolgáltatás keretében a Számlázóprogram igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag a Számlázóprogram által kerültek elkészítésre.

4.1.9. Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján – melyben köteles bankszámlaszámát feltüntetni – bármikor felmondhatja a jelen ÁSZF szerint díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatást magában foglaló szerződést a felmondással érintett hónap végéig terjedő felmondási idővel. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.

4.1.10. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

4.1.11. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

4.2. Alapszolgáltatások

4.2.1. Számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlázás. Felhasználó a Számlázóprogram által létrehozott dokumentumot kinyomtathatja, mellyel számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlát állít ki. Felhasználó e szolgáltatást díjfizetés nélkül is igénybe veheti.

4.2.2. E-számla kiállítás saját tanúsítvánnyal. Felhasználó a Számlázóprogram segítségével e-számlát állíthat ki. E szolgáltatás igénybevételének az 5. pontban meghatározottakon felül feltétele a Számlázóprogram által létrehozott dokumentum legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátása, mely a Felhasználóhoz mint aláíróhoz köthető. A Számlázóprogram által létrehozott dokumentum legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátását követően a Szolgáltató vállalja, hogy az így aláírt dokumentum – hatályos jogszabályoknak megfelelő – időpecséttel történő ellátásáról gondoskodik.

4.2.3. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a számlázási szolgáltatás során használt elektronikus aláírást, továbbá azt sem, hogy az elektronikus aláírás a számlakibocsátó vagy a számlakibocsátó képviseletére jogosult személyhez köthető-e. Az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.4. E-számla kiállítás Szolgáltatói tanúsítvánnyal. Szolgáltató Felhasználó meghatalmazott számlakibocsátójaként e-számlákat állít ki a Felhasználó által a Számlázóprogramban megadott adatok szerinti adósok felé. Ennek keretében Szolgáltató vállalja, hogy saját tanúsítványát, elektronikus aláírását használja az e-számla jogszabályoknak történő megfeleltetése érdekében, Felhasználó pedig vállalja, hogy a melléklet szerinti megbízást ad a Szolgáltatás igénybe vétele előtt a jelen ÁSZF mellékletében szereplő megbízási szerződés minta elektronikus kitöltésével, annak kinyomtatását követően aláírásával és a Szolgáltató részére történő megküldésével. E megbízás kizárólag írásban (papír alapon) érvényes. Felhasználó köteles még a szolgáltatás megrendelésének napján a kitöltött és aláírt megbízási szerződést 2 példányban Szolgáltatóhoz eljuttatni vagy annak ajánlott küldeményként való postára adásáról gondoskodni. Az ennek elmaradásából fakadó károkért kizárólag Felhasználó felel. Szolgáltató a kitöltött és Felhasználó által aláírt megbízási szerződést – amennyiben azt elfogadja – aláírásával ellátja, és a Felhasználót megillető példányt postai úton megküldi Felhasználó részére. Szolgáltató automatikus e-mail üzeneteket küld Felhasználó részére, amennyiben a megrendelés napjától számított 3 munkanapon belül az érvényes megbízás nem érkezik meg Szolgáltatóhoz.

5. Partnerprogram

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy szolgáltatásait regisztrált felhasználók harmadik fél részére ajánlják (továbbiakban „Partnerprogram”). Partnerprogramban cégek, egyéni vállalkozók vehetnek részt (továbbiakban „Partner”). Hacsak a felek kifejezetten írásban másként nem rendelkeztek, a Partnerprogramban való részvétel minden esetben határozatlan időtartamra jön létre.

A Partner kijelenti, hogy rendelkezik olyan weboldallal, ami hirdetések megjelenítésére alkalmas, vagy olyan ügyfélkörrel, aminek a szolgáltatásokat ajánlani tudja. A Partner által közvetített Ügyfeleket a Szolgáltató az ajánlói linken keresztül azonosítja. Egyéb módon történő Ügyfél közvetítés a Partnerprogram hatályán kívül esik és nem vonatkoznak rá a Partnerprogram feltételei. A közvetített Ügyfél az általa választott csomag előfizetési díjából 5% kedvezményre jogosult.

A Partner előfizetői szerződés megkötésére a közvetített ügyféllel nem jogosult. A közvetített ügyfél első megrendelése után meghatározott időtartamban kifizetett számláinak nettó végösszegéből a Partner meghatározott egyszeri üzletszerzési jutalékra jogosult. A kezdeti jutalék mértéke 5%. A jutalék aktuális mértékéről, illetve a jutalékfizetési időszak aktuális hosszáról a ügyfélszolgálatunkkal egyeztetve e-mailben tájékozódhat.

Felek megállapodnak, hogy ha a közvetített Ügyfél a Partner Partnerprogramban való részvételét követően köt szerződést a Szolgáltatóval, úgy a (volt) Partner jutalékra nem jogosult. A jutalék a Szolgáltató szolgáltatásaihoz kapcsolódó díjak kiegyenlítésére felhasználható, azaz díjkedvezményre váltható. Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó (azaz nem magánszemély) Partner esetén a Szolgáltató, ha az összegyűlt jutalék mértéke eléri vagy meghaladja a Partnerprogram minimálisan kifizethető jutalék összegét, ami jelenleg 6000 Ft, számla ellenében 14 napon belül fizeti ki. Tekintettel arra, hogy a jutalék egyszeri jutalék és a közvetített ügyféllel való szerződés megkötését követően azonnal jár a Partnernek, a felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:298. §- a szerinti kártalanítás nem illeti meg a Partnert a Partnerprogramban való részvételének megszűnése esetén.

A Partner kijelenti, hogy törvénybe ütköző tartalmú, pornográf tartalmú, közízlést, jó erkölcsöt sértő, egyes etnikai, vallási, nemzeti, politikai vagy egyéb csoportokat sértő, a Szolgáltató jogaira vagy jogos érdekeire nézve sérelmes, technikailag rosszul működő vagy tartalom nélküli, ill. nem működő, vírust, kémprogramot vagy egyéb, kéretlen szoftvert tartalmazó, illegális tevékenységet támogató weboldalon nem jeleníti meg az ajánlói hirdetéseket.

A Partner kijelenti, hogy az ajánlói linket csak törvénybe nem ütköző, a Szolgáltató jogos érdekeit nem sértő módon juttatja el a leendő Ügyfelek részére. Ha a kizáró ok a szerződéses jogviszony létrejöttét követően áll elő vagy szerez róla tudomást a Szolgáltató, úgy jogosult arra, hogy az ok bekövetkeztét követően vagy a tudomásszerzését követően a Partnerprogramból azonnali hatállyal kizárja, valamint a felgyűlt jutalék kifizetését, felhasználásának jogát megvonja. Ennek érvényre juttatása érdekében jogosult arra, hogy a Partner weboldalát bármikor ellenőrizze, megvizsgálja.

6. A számlázási szolgáltatás megrendelése, igénybevételének feltételei

Az előző pontban foglalt funkciók Felhasználó általi elérhetőségének, az egyes szolgáltatások igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése. Jelen ÁSZF további feltételeket az egyes szolgáltatások 4. pontban meghatározott leírása körében határozhat meg.

6.1. Regisztráció

6.1.1. Felhasználó a Honlapon való regisztrálását a „Számlázz azonnal online” linkre történő kattintással kezdheti meg.

6.1.2. A Felhasználó online regisztrációját követően aktiválódik és egyúttal elindul a díjmentes 14 (tizennégy) napos időszak, melynek a lejártát követően tud választani a Felhasználó az 1 (egy), 3 (három), illetve 12 (tizenkettő) hónapos hosszabbításról.

6.1.3. A www.innvoice.hu nyitó főoldalán megjelenő „Számlázz azonnal online” gombra történő kattintással a „Számla forint és deviza” csomag indul (1.990 Ft + ÁFA / hó áron); a „Készletkezelés” menüpontban a „Bolt és webáruház tulajdonos vagyok/magamra ismerek” gombra történő kattintással a „Kiskereskedelem” csomagot választja (9.990 Ft + ÁFA / hó áron) a Felhasználó, megegyezően az előzőekhez 14 (tizennégy) napos kipróbálási intervallumra. A csomagok közötti váltást a Felhasználó a hello@innvoice.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában jelezheti.

6.1.4. A regisztrációs felületen megadható a számlák sorszámelőtagja. A Számlázóprogram segítségével kiállított számlák sorszámai (számlaszámok) tipikusan a következő szerkezetűek: „ABC 2017/000001”, ahol ABC egy általában 3 (de legfeljebb 5) betűből álló ún. számla prefix, ezt követi  a számla készítésének éve, majd pedig egy folyamatosan növekvő sorszám. Regisztráció során Felhasználó ezt a számlaprefixet szabadon meghatározhatja. Felhasználó dönthet úgy is, hogy nem ad meg számlaprefixet, ebben az esetben a kiállított számláinak sorszámai „2017/000001” formátumúak lesznek, tehát csak az évet, és egy folyamatosan növekvő sorszámot fognak tartalmazni.

6.1.5. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” valamint a „Megértettem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Küldés” linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

6.1.6. A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a bejelentkezési adatokról, bejelentkezési e-mail címéről és egy hat számjegyű egyedileg generált jelszóról, melyet a Szolgáltató az első belépési követően javasol megváltoztatni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a regisztráció során egyértelműen érvénytelen, vagy valótlan cég adatokat adtak meg, úgy a Szolgáltató a regisztrációt és ezzel együtt a fiókot felfüggessze, törölje, utólagos értesítését követően.

6.1.7. A Honlapra történő bejelentkezést követően Felhasználó a felhasználói fiókjának „Fogaskerék” (ikon) menüpont alatt található „Saját adataim, jelszó” linkre kattintást követően jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani.

6.1.8. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk Felhasználó terhére esnek.

6.1.9. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a hello@innvoice.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

6.1.10. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

6.1.11. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.

6.1.12. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

6.2. Szolgáltatáscsomagok megrendelése

6.2.1. Felhasználó a szolgáltatásokból Szolgáltató által meghatározott és a Honlapon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni Szolgáltató számlázási szolgáltatását.

6.2.2. Felhasználó az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmát a Honlap  „Készletkezelés” illetve “Árak és csomagok” menüpontjára történő kattintást követően megjelenő felületen ismerheti és rendelheti meg.

6.3. Megrendelési kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

6.3.1. Az 6.2. pontban foglaltak szerint elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az megrendelés megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó regisztráció során megadott nevét, a megrendelt szolgáltatáscsomag megnevezését és időtartamát, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáscsomag díját, valamint átutalásos fizetési mód választása esetén a fizetési határidőre történő felhívást, és a Szolgáltató bankszámlaszámát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

6.3.2. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató egyéb módon sem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

6.3.3. A Felhasználó ajánlatától számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről szerződéses ajánlatnak.

6.3.4. Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat a szolgáltatáscsomagok megrendelésének napjától kezdődően nyújtja. Amennyiben a banki átutalásos fizetési mód választása mellett a szolgáltatáscsomag díja Szolgáltató bankszámláján a szolgáltatások megrendelésétől számított 7. napig nem kerül jóváírásra, Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megrendelt szolgáltatások nyújtásának megtagadására mindaddig, míg az összeg bankszámláján történő jóváírására sor nem kerül.

6.5. Fizetés

6.5.1. Bankkártyás fizetés. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során bankkártyás fizetési felületről, az ÁSZF-ben foglaltak szerint fizeti meg a szolgáltatás díját Szolgáltató részére.

6.5.2. Banki átutalás. Felhasználó banki átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások díját azok megrendelésétől számított 3 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató 11706023-21452127-00000000 bankszámlájára.

6.5.3. Számla. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására bankkártyás fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően, míg banki átutalásos fizetés esetén az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján elektronikus úton küld számlát Felhasználó részére.

6.5.4. Elektronikus számla befogadása. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. A szolgáltató kizárólag elektronikusan bocsátja ki számláit.

6.5.5. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a soron következő számláját, vagy díjbekérőjét bankkártyával egyenlítse ki, majd az ott található Engedélyezem az automatikus bankkártyás terhelést a következő számlák kapcsán jelölőnégyzet jelölésével engedélyezze, hogy minden további díjbekérőt, vagy számlát az InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft. automatikus bankkártya terheléssel kiegyenlítsen.

Az automatikus kiegyenlítés hozzájárulás nem kötelező.

Az automatikus kiegyenlítés bármikor visszavonható e-mailben a hello@innvoice.hu címen, vagy a számlák megtekintésére alkalmas felület alján, az “Az automatikus bankkártya terhelés és számlakiegyenlítés visszavonásához kattintson ide” linkre való kattintva. A visszavonás ekkor azonnal megtörténik, a későbbi számlákon nem lesz automatikus kiegyenlítés.

A számlák, díjbekérők automatikus kiállítása és automatikus kiegyenlítése előtt 2 nappal e-mailes értesítést küldünk, ekkor még nem történik terhelés. A terhelés megtörténtekor a számlát, díjbekérőt e-mailben kiküldjük.

6.6. A szerződés iktatása

6.6.1. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

7. A szerződés megszűnése

7.1. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését az 5.1.10. pont alapján kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. A szerződés ily módon történő felmondásának eredményeként a 4.1.9 pontban foglalt joghatások érvényesülnek.

7.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére az ÁSZF ide vonatkozó pontjai alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési név: InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft.
Levelezési cím: 8741 Bókaháza, Kossuth Lajos út 6.
E-mail: hello@innvoice.hu

8.2. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 8.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

8.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

8.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

8.3.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

8.3.3. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

9. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

9.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

9.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. május 2.