Adatvédelmi Nyilatkozat

1. Bevezető

Az InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Olimpia u. 20.; cégjegyzékszáma: 18-09-105743; adószáma: 13172167-2-18) (a továbbiakban: Adatkezelő; InnVoice) által üzemeltetett www.innvoice.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) online számlázási szolgáltatást nyújt, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban: Felhasználók) tekintetében adatkezelőként, a Felhasználók által megadott vevői és megrendelői számlázási adatok tekintetében pedig adatfeldolgozóként jár el.
Adatkezelő a https://www.innvoice.hu/web/adatvedelmi-nyilatkozat/ cím alatt mindig naprakészen elérhető közleményben tájékoztatja az érintetteket adatkezelési tevékenységéről, az általa kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
2012. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2013. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
2014. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
2015. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS ELVE, CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységek elsődlegesen a felek között létrejött szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történnek, és önkéntes hozzájáruláson, szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségeken alapulnak.
Adatkezelő felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat nem értékesíti, más személynek kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott okból adja át adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából.

2.1. LÁTOGATÓI ADATEZELÉS AZ INNVOICE.HU HONLAPON

2.1.1 A HONLAP MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS

A Honlap használata során regisztráció és szolgáltatás megrendelésétől függetlenül az Adatkezelő által igénybe vett tárhelyszolgáltató (mint adatfeldolgozó) technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, és további, kizárólag technikai jellegű információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció vagy a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokkal.

Adatfeldolgozó rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer cookie-val azonosítja. A cookie-k célja, hogy az oldal látogatóinak és felhasználóinak kényelmét szolgálják, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. Amennyiben nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt a böngésző beállításaiban letilthatja. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A cookie-k önmagukban a Felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Adatkezelés célja: a Honlap technikai üzemeltetése, a látogatók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása az oldal megfelelő működése céljából
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Érintettek köre: a Honlap valamennyi látogatója, regisztrációtól függetlenül
Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja.
Adatkezelés időtartama: egy hét
Adatfeldolgozó: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

2.1.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE

A Honlap felkeresésekor webanalitikai rendszer üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.
A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a https://policies.google.com/?hl=hu címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

2.2. FELHASZNÁLÓI ADATKEZELÉS AZ INNVOICE.HU HONLAPON

2.2.1 REGISZTRÁCIÓ AZ INNVOICE FELHŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
InnVoice Felhő online számlázóprogram használatához a Honlapon történő regisztráció szükséges. Az igénybe venni kívánt szolgáltatáscsomagtól függetlenül a regisztráció során az érintettnek nyilatkoznia kell a szolgáltatást igénybe venni kívánó számlakibocsátó, valamint törvényes képviselője egyes személyes adatairól.

Adatkezelés célja: a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) bekezdése b. pontja szerinti szerződés teljesítése
Érintettek köre: az InnVoice Felhő szolgáltatás igénybevevői
Kezelt adatok köre: Számlakibocsátó neve, székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, ország), adószáma, képviselő vezetékneve, keresztneve, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés időtartama: regisztrációval kezdődően a regisztráció törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat)

2.2.2. REGISZTRÁCIÓ SORÁN ÖNKÉNTESEN MEGADHATÓ TOVÁBBI ADATOK

Felhasználó a regisztráció során – nem kötelező jelleggel – további adatokat is megadhat.
Adatkezelés célja: Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás továbbfejlesztése, testreszabása, előfizetői kedvezmény igénybevétele
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Érintettek köre: az InnVoice Felhő szolgáltatás igénybevevői
Kezelt adatok köre: foglalkozás, webáruház használata, megoldandó probléma, telephelyek/irodák száma, cég mérete, tevékenységi köre, korábban használt számlázóprogramok és hiányosságaik, egyéb felmerülő kérdés
Adatkezelés időtartama: regisztrációval kezdődően a regisztráció törléséig

2.2.3. ELŐFIZETÉS AZ INNVOICE FELHŐ SZOLGÁLTATÁSRA

A Felhasználó online regisztrációját követően díjmenetes szolgáltatáscsomag használatára válik jogosulttá, melynek lejártát követően választhatja a szolgáltatás ellenérték fejében történő meghosszabbítását.
Amennyiben Felhasználó a szolgáltatás előfizetési díját bankkártyával kívánja kiegyenlíteni, átirányításra kerül a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett online fizetési rendszer weboldalára.
Adatkezelő a tranzakció teljesítése érdekében a Felhasználó alább meghatározott személyes adatait továbbítja a Barion Payment Zrt., mint adatkezelő részére.
A Barion Payment Zrt. adatkezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató az alábbi hivatkozáson érhető el: https://secure.barion.com/Contract/GetDocument?key=akt
A Barion Payment Zrt. weboldalán megadott bankkártya-adatokat az InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft. nem ismerheti meg, és azokon semmiféle műveletet nem hajthat végre.
Adattovábbítás célja: fizetési tranzakció teljesítése
Adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) bekezdése b. pontja szerinti szerződés teljesítése
Érintettek köre: InnVoice Felhő szolgáltatás előfizetési díját bankkártyás fizetéssel teljesítő Felhasználók
Továbbított személyes adatok köre: a fizetésre jelölt számla sorszáma, összege, számlacím (település, irányítószám, utca, házszám), a Felhasználó által megadott vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

3. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT MEGRENDELŐI, VÁSÁRLÓI SZÁMLÁZÁSI ADATOK

Az InnVoice Felhő szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott, saját ügyfeleikre, megrendelőikre vonatkozó számlázási adatok tekintetében az InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft. kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez.
Ezen adatokra vonatkozóan az InnVoice az adatkezelést értintő érdemi döntést nem hoz, azokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, és az adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli, saját céljára adatkezelést nem végez. A Felhasználók által rendelkezésére bocsátott, megrendelői, vásárlói számlázási adatokat az InnVoice az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg.
Az InnVoice haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót, ha úgy véli, hogy valamely utasítása az Európai Unió irányadó jogába vagy valamely hatályos magyar jogszabály rendelkezéseibe ütközik.
Az InnVoice a szolgáltatás igénybevétele során részére átadott személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben átadhatja további, jelen Adatvédelmi tájékoztató 4. pontjában meghatározott adatfeldolgozók részére.
Július 1-től jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettségeknek megfelelően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Online Számla rendszerébe továbbításra kerülnek azon számlaadatok, amelyekre vonatkozóan a belföldi adóalanyra áthárított általános forgalmi adó – áfa – összege nagyobb vagy egyenlő, mint 100 ezer forint. Az adatbejelentésben kizárólag ezen kritériumnak megfelelő számlák szerepelnek, egyéb személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

4. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében, valamint jogi kötelezettségek teljesítéséhez Adatkezelő további adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

4.1. BELFÖLDI ADATFEDOLGOZÓK

Tárhelyszolgáltatás:
Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cím: 1144 Budapest Ormánság u. 4.
Weboldal: https://www.tarhely.eu/

Kezelt adatok kategóriái: a weboldalon rögzített személyes adatok tárolása, valamint a weboldal látogatottságával kapcsolatos technikai adatok (pl. IP cím)

Könyvelés:
Név: Everest & Partners Kft.
Cím: Budapest, Arany János u. 9. 2. em. 1.
Kezelt adatok kategóriái: a szolgáltatást igénybevevő Felhasználók számlázási adatai
Bankkártyás fizetés:
Név: Barion Payment Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Kezelt adatok kategóriái: Adatkezelő által kiállított számlák adatai; bankkártyás fizetést igénybe vevő Felhasználók neve, e-mail címe

Integrációk: IT Zone Kft.
Cégjegyzékszám 01-09-962150
Adószám 23365276-2-42
Székhely 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 38.

Kezelt adatok kategóriái: WoCommerce, InnVoice, WordPress összekapcsolás iránt érdeklődők adatainak kezelése.

4.2. KÜLFÖLDI ADATFELDOLGOZÓK

Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a személyes adatok kezelése magában foglalja a személyes adatoknak az EGT-n kívül történő tárolását és az oda történő továbbítását is.
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által igénybe vett alábbi adatfeldolgozók a személyes adatokat az Egyesült Államokban kezelik, Adatkezelő ezennel megerősíti, hogy az általa igénybe vett adatfeldolgozók hatályos EU-U.S. Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely alapján adatfeldolgozók biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Adatkezelő megerősíti továbbá, hogy a tevékenysége során kezelt és feldolgozásra kerülő személyes adatok az adatfeldolgozók „Privacy Shield” tanúsítványainak védelme alá esnek. Amennyiben Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók nem tudják biztosítani az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítvány érvényességét, vagy az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítványt visszavonják, vagy hatályon kívül helyezik, Adatkezelő és adatfeldolgozók kölcsönös megállapodásuk alapján az Európai Bizottság által jóváhagyott más átadási mechanizmusra hagyatkoznak.

Ügyfélkezelés céljára felhőalapú tárhely biztosítása:
Név: Zendesk Inc
Cím: 1019 Market St., San Francisco, USA
Weboldal: https://www.zendesk.com/

Kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja: ügyféladatok tárolása céljából tárhely biztosítása.
Név: Google LLC
Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California, 94025, USA
Weboldal: https://www.google.com/

Kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja: ügyféladatok tárolása céljából tárhely biztosítása.
Név: Dropbox Inc
Cím: 333 Brannan Street, San Francisco, California 94107, USA
Weboldal: https://www.dropbox.com

Kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja: ügyféladatok tárolása céljából tárhely biztosítása.
E-mail értesítés:
Név: ActiveCampaign, LLC
Cím: Plaza Suite 810, 222 South Riverside, Chicago, Illinois 60606, USA
Weboldal: https://www.activecampaign.com/

Kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja: használati statisztikák; felhasználói regisztrációs valamint kapcsolattartói adatok, felhasználókkal a szerződés keretében történő kapcsolattartás
Név: SalesAutopilot Kft.
Cím: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.
Adószám: 25743500-2-41
Weboldal: www.salesautopilot.hu
Kezelt adatok köre: regisztrációs adatok kiküldése, a szoftverek használatával kapcsolatos oktatóanyagok, segédletek kiküldése, kapcsolattartás ügyfelekkel, akik regisztráltak az Innvoice szoftverek valamelyikére. Az utolsó használatot követő 2 év után az adatokat automatikusan töröljük (inaktív felhasználók).

5. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

Adatkezelő minden szükséges szervezési és technikai intézkedést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott esetekben és körben kerülhet sor. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő arra kijelölt munkatársai jogosultak megismerni. Adatkezelő munkatársai számára az általa kezelt személyes adatokhoz csak a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosít. Minden hozzáférés naplózásra kerül, az adatok kimentésére erősen korlátozott hozzáférés biztosított.

6. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatosan. Az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást Adatkezelő.

6.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

6.3. Helyesbítéshez való jog

Önnek joga és szerződéses kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni, amely személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, a kérelmében foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést haladéktalanul végrehajtjuk, és erről Önt tájékoztatjuk.

6.4. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
A szolgáltatás igénybevétele alatt, mivel az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, a Felhasználó nem kérheti adatai törlését.

6.5. Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 30 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban kénytelen megtagadni Adatkezelő, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

6.7. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről Adatkezelő értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

6.8. Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

7.1. Panasz az adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy a jelen tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy kérjük, hogy azt jelezze az alábbi elérhetőségeinken:
InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft.
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Olimpia u. 20.
E-mail cím: hello (kukac) innvoice (pont) hu
Panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk és azt indokoltsága esetén orvosoljuk.

7.2. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

7.3. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.


8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napjától lép hatályba.