Alanyi mentes? Közösségen belüli értékesítés? 0% értékű ÁFA kulcsok – melyiket válasszam?

innvoice-

Figyelem! Az alábbi leírások nem minősülnek szakmai útmutatásnak és nem helyettesítik a szakember, könyvelő vagy adótanácsadó felkeresését, tanácsadását, vagy hívja a NAV ügyfélszolgálatát (tel: 1819, illetve látogasson el az alábbi kapcsolatfelvételi oldalra: https://nav.gov.hu/nav/kapcsolat).

Az ÁFA kulcsok forrása:

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

2021-től használható ÁFA kulcsok

2021-től fokozottan fontos, hogy a pontos ÁFA kulcsot használjuk! Az Innvoice számlázóprogramban az ÁFA kulcs kiválasztása során, ha valamely ÁFA kulcs nem szerepel a legördülőben, a jobb oldali kis nagyító ikonra kattintva van lehetőség ÁFA kulcsot választani!

Figyelem! Ha nem adod meg, milyen oknál fogva használsz 0% ÁFA kulcsot, és az nem következik az adószámodból (pl : alanyi mentes), vagy a partner nem közösségi partner, akkor az ATK – ÁFA tárgyi hatályán kívüli ÁFA kulcs kerül használatra.


1. Általános ÁFA kulcsok

Magyarországon magánszemélyeknek, adószámmal rendelkező adóalanyoknak, adószámmal nem rendelkező szervezeteknek, illetve külföldi magánszemélyeknek.

 • 5%
 • 18%
 • 27%

2. Adómentes ÁFA kulcsok (MAA)

 • AAM – Alanyi adómentes – ÁFA tv. XIII. fejezet 
 • TAM – Tárgyi adómentes – ÁFA tv. 85. §, 86. §
 • KBA – Közösségen belüli termékértékesítés – ÁFA tv. 89. §
 • EAM – adómentes termékexport harmadik országba – ÁFA tv. 98-109. §
 • NAM – adómentesség egyéb nemzetközi ügyletekhez – ÁFA tv. 110-118. §

AAM – Alanyi adómentes kulcs – ÁFA tv. XIII. fejezet 

Csak Magyarországra alkalmazható annak, aki alanyi mentességet választott és még az értékhatáron belül van. Külföldi adószámos adóalany vevő számára ez a kulcs nem alkalmazható, helyette az ÁTK – területi hatályon kívüli kulcs alkalmazandó, ahol a vevő és eladó közösségi adószáma is kötelező.

A számla kibocsátója alanyi mentességet választott és a mentesség használatára jogosult (nem érte el a jogszabályi értékhatárt).

188. § (1) Alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege
a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen,
b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen
nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott felső értékhatárt.

(2) Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: (2019. január 1-jével) 12 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeg.

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

TAM – Tárgyi adómentes – közérdekű tevékenység – ÁFA tv. 85. §, 86. §

Csak Magyarországon használható. A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel használható. Ilyen például oktatás, pénzügyi szolgáltatás, postai szolgáltatás, egészségügyi szolgáltatás.

A Tárgyi adómentes az “Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel” (áfa tv. 85. §), vagy “Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel” (áfa tv. 86. §) jelentéssel bír.

Tárgyi adómentesség alá tartoznak azok a termékértékesítések és szolgáltatások, amelyek után nem kell ÁFÁ-t fizetni. Ezek általában közérdekű vagy sajátos jellegű tevékenységek, mint például az oktatás, postai szolgáltatás, betegápolás, vagy egyéb egészségügyi tevékenységek.

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

KBA – Közösségen belüli termékértékesítés (EUT) -ÁFA tv. 89. §

 

Nem Magyarországon, de az EU-n belüli termékértékesítés, ha a vevőd is EU-n belüli, közösségi adószámos cég (nem magánszemély). A vevő közösségi adószáma kötelező! Ha nem termékértékesítés (hanem szolgáltatásértékesítés) történik, akkor az ÁTK (ÁFA tárgyi hatályán kívüli) alkalmazandó.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 89. § alapján mentes az adó alóli olyan termék értékesítése, amelyet igazoltan belföldön kívülre, de a Közösség területére fuvaroznak, függetlenül attól, hogy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy más végzi egy eltérő Közösségi tagállamban nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett adóalany részére. Közösségen belüli értékesítés esetén az általános forgalmi adó törvény nem ír elő a termék értékesítése és a termék kiszállítása közötti időtartamra határidőt.  Amennyiben a termék értékesítését követően a terméken nem végeznek vállalkozási tevékenységet, a terméket nem hasznosítják semmilyen formában sem – például megmunkálás, átalakítás vagy bérbeadás útján – és a termék kiszállítását igazoló CMR fuvarokmányt a fuvar teljesítését követően eljuttatják a céghez, abban az esetben megvalósulhat a közösségen belüli adómentes értékesítés.

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

EAM – Adómentes termékexport harmadik országba (EUKT) -ÁFA tv. 98-109. §

Kizárólag Magyarországon kívül és EU-n kívül alkalmazható, termékexport harmadik országba, EU-n kívüli adóalanyoknak, magánszemélyeknek.

Belföldön teljesített termékértékesítés, aminek a következményeként a terméket kiléptetik harmadik országba (termékexport). A jogszabály alapján olyan speciális esetek is idetartoznak, mint például a nemzetközi szerződés alapján érvényesülő adómentesség.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 11. § (1) bekezdése értelmében termékexport az a termékértékesítés, amelynek közvetlen következményeként a terméket legkésőbb a teljesítés hónapját követő harmadik hónap utolsó napjáig a vámhatóság – végleges rendeltetéssel – harmadik ország területére kilépteti. Az Áfa-törvény 29. § a) pontja értelmében a termékexport adómentes.

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

NAM -Adómentesség egyéb nemzetközi ügyletekhez – ÁFA tv. 110-118. §

EU-n belül, vagy kívüli, de nem Magyarországon lebonyolított szolgáltatásokhoz.

A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek adómentessége.

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!


3. ÁFA törvény hatályán kívüli kulcsok (ÁTHK, THK)

 • ÁTK – ÁFA tárgyi hatályán kívüli – ÁFA tv. 2-3. §
 • EUFAD37 -Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet – ÁFA tv. 37. § (1) 
 • EUFADE – Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet
 • EUE – Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet
 • HO Harmadik országban teljesített ügylet (TEHK)

ÁTK – ÁFA tárgyi hatályán kívüli (TAHK)

Olyan tételek, amelyek nem tartoznak ÁFA körbe, melyekről nem kötelező számlát kiállítani, de ha más tételek miatt mégis a számlán szerepel, ezt a kulcsot kell alkalmazni. Ide tartozik például: kártérítés, közhatalmú tevékenység, perköltség, közcélú adomány, igazságügyi szakértők kamarai költségátalány díja – és minden olyan ügylet, mely a Közösségen belül és kívül is adómentesnek számít.

ÁFA törvény: 2-3. § Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ügyletről nem kell számlát kiállítani, de egy számla tartalmazhat tárgyi hatályon kívüli tételt is. Ide tartozik például a kártérítés, a közhatalmi tevékenység, a közcélú adomány stb.

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

EUFAD37 -Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet

Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helyét a vevő gazdasági célú letelepedése (vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján és az másik tagállamban található. A számlán kötelező szerepeltetni a vevő közösségi adószámát. Ezen szolgáltatásokat az összesítő nyilatkozaton is szerepeltetni kell.

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

EUFADE – Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet

Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet, amelynek teljesítési helyének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján történik. Ehhez az esethez tartozó ügyleteknél a magyar adózónak nincs bejelentkezési kötelezettsége a teljesítés helye szerinti tagállamban. Ilyen eset például a fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék másik tagállami értékesítése.

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

EUE Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet

Az EU másik tagállamában teljesített olyan ügylet, ami után nem a másik tagállami terméket beszerzőt, szolgáltatás igénybevevőt terheli az adófizetési kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé).

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

HO Harmadik országban teljesített ügylet (TEHK)

Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítési helye EU-n kívül van. Például harmadik országban teljesített szolgáltatás, harmadik országban fekvő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás.

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

Belföldi fordított adózás – ÁFA törvény 142.

 • FOA – Fordított adózás

FOA Fordított adózás

Csak Magyarországon regisztrált adóalanyok között alkalmazható, ahol termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője (tehát a vevő) az adófizetésre kötelezett.

A fordított ÁFA alkalmazásának hatályát az ÁFA törvény 142.§ írja le, összefoglalva:

a) építési-szerelési munkával létrehozott ingatlan eladása, értékesítése
b) építési hatósági engedély-köteles ingatlan létrehozás, bővítés, átalakítás, egyéb megváltoztatás szolgáltatás nyújtása
c) az a) és b) ponthoz tartozóan munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása
d) különböző fémek, hulladékok, törmelékek, visszanyert papír vagy karton, üvegcserép, üveghulladék, műanyag hulladék, forgács, használt vagy új rongy, kötél, használt akkumulátorok, elemek stb. értékesítés esetén
e) beépített ingatlan(rész), valamint az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, ahol a használatban vételre jogosító engedély és az értékesítés között legalább 2 év eltelt, és amennyiben a terméket értékesítő adóalany élt adókötelességének választási jogával
f) adós és hitelező (vagy általa kijelölt 3. személy) viszonylatában dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányuló termék értékesítése esetén
g) vállalkozásban használt 100.000 forint feletti tárgyi eszközök értékesítése, vagy szolgáltatás nyújtása, ha az értékesítő felszámolás vagy fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt van
h) szén-dioxid kvóták értékesítése
i) mezőgazdaságban érintett termékek értékesítése (pl. kukorica, búza, árpa, rozs, zab, napraforgó-mag, repce- vagy olaj-repcemag, szójabab)
j) egyes vas- és acélipari termékek értékesítése

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

Különbözet szerinti adózás

K.AFA Különbözeti ÁFA

Használt ingóságok (pl. az antikváriumi eladás, autókereskedés), műalkotások, régiségek értékesítése.

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

Nincs felszámított áfa a 17. § alapján

AFAMENTES Nincs felszámított áfa a 17. § alapján

Nincs felszámított áfa a 17. § alapján.

Az ÁFA kulcsok listájának forrása elsősorban a NAV online számla dokumentációja (119. oldaltól), ami ide kattintva megtekinthető!

A cikk szerzője:

innvoice

Értesülj tippek, hírek, sikertörténetek

Idei évünk az időspórolásról szólt, számos funkcióval akár egyenként is rengeteg időt tudtunk ügyfeleinknek megtakarítani. Tekintsük át, mi történt 2023-ban.
2023-ban ismét a pénzügyileg legmegbízhatóbb cégek minősítését kaptuk.
A 2023 július 1-től induló EPR, körforgásos termékdíjak kezeléséhez az Innvoice hatékony segítséget biztosít